Samtal

Jag är utbildad samtalsterapeut hos Dr Carl Simonton, Simontons Cancer Center i USA och följer Carls fotspår genom att sätta dig i centrum och framförallt vara inkännande och lyhörd för dina behov. Jag träffar både anhöriga och cancerberörda, oftast var för sig.
Du behöver inte bo i Stockholm för att kunna boka stödsamtal, jag arbetar också över telefon och skype.

Till eftertanke av Sören Kirkegaard (1813-1855) dansk filosof

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna denne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa är inte att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.